Στα επόμενα 5 λεπτά θα μάθεις:

-Πώς βοηθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας.
-Πόσες οντότητες κοινωνικής οικονομίας υπάρχουν στην Ε.Ε.


Οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας, των οποίων τα επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε τέτοιες αρχές, μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση οικονομιών και κοινωνιών μετά την κρίση. Οι οργανισμοί αυτοί θέτουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στο επίκεντρο του επιχειρηματικού τους μοντέλου, δίνοντας προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο. Καθοδηγούνται από μια αποστολή να υπηρετούν το κοινό καλό, να προστατεύουν το γενικό συμφέρον και να αυξάνουν την ευημερία των ατόμων και της κοινότητας, οργανώνοντας τη δραστηριότητά τους με διαφορετικό τρόπο.

Η «κοινωνική οικονομία» έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και τον μετριασμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Βραχυπρόθεσμα, οι παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας βοήθησαν στην ανάκαμψη από την κρίση, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών για τη συμπλήρωση της κυβερνητικής δράσης. Μακροπρόθεσμα, οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της οικονομίας μετά την κρίση, προωθώντας οικονομικά και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλα.

Βασιζόμενη σε δεκαετίες εμπειρίας, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις βασικές αρχές της, η κοινωνική οικονομία μπορεί να εμπνεύσει μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας και μια αίσθηση σκοπού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικονομία της αγοράς. Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει ενώσεις, συνεταιρισμούς, ιδρύματα, αμοιβαίες οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις. Στην ΕΕ, υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια οντότητες κοινωνικής οικονομίας, που αντιπροσωπεύουν το 6,3% της απασχόλησης στην ΕΕ, αλλά ο αντίκτυπος τους υπερβαίνει τους αριθμούς αυτούς. Οι παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας βρίσκονται στους περισσότερους τομείς της οικονομίας – από την υγεία και την εκπαίδευση έως τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Μερικά είναι μικρά μη κερδοσκοπικά, αλλά είναι μεγάλες επιχειρήσεις με διεθνή εμβέλεια.

Η επιδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας, ωθώντας τους να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους για να διασφαλίσουν τη ροή των ταμειακών ροών και να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες (όπως η παραγωγή μασκών προσώπου) για να παραμείνουν εν ζωή. Πολλοί οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας έπρεπε να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά / λειτουργικά μοντέλα τους και, ορισμένοι, να κλείσουν κάποιες από τις δραστηριότητές τους προκειμένου να διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα των οργανισμών τους.

Μπορούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να υποστηρίξουν την κοινωνική οικονομία για να παίξουν τον μετασχηματιστικό της ρόλο;

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική οικονομία και στο πώς να τη στηρίξουν, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, όταν η συμβολή της ήταν ουσιαστική. Οι κυβερνήσεις θέσπισαν γρήγορα μέτρα για όλους τους οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, για να ανταποκριθούν στις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.

Ωστόσο, τα ειδικά μέτρα που υιοθετήθηκαν για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μερικές φορές αγνοούσαν τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς έχουν τα σχετικά οργανωτικά και χρηματοοικονομικά μοντέλα για να ενεργούν ως ΜμΕ. Πολλές χώρες έχουν ασχοληθεί με την επιλεξιμότητα των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας σε συγκεκριμένα μέτρα, επιτρέποντας την πρόσβασή τους. Χρειάστηκαν ειδικά μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των αναγκών των παραγόντων της κοινωνικής οικονομίας και τη στήριξή τους στην παροχή γρήγορων και επιτόπιων λύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Κατά τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, οι κυβερνητικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της επιβίωσης των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας και στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών ζωτικής σημασίας για την παροχή βασικών υπηρεσιών. Οι περισσότερες χώρες εφάρμοσαν μια προσέγγιση που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Οικονομική υποστήριξη για τη σταθερή δαπάνη μέσω επιχορηγήσεων και εύκολα προσβάσιμων δανείων.
 2. Σχέδια αναβολής για φόρους, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ενοίκια για δημόσιο χώρο.
 3. Σχέδια διατήρησης θέσεων εργασίας και στήριξης ανεργίας.
 4. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα στήριξης.
 5. Εργαλεία συνεργασίας. Οι κυβερνήσεις υποστήριξαν την ανάπτυξη εργαλείων για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνικής οικονομίας και άλλων ενδιαφερομένων, όπως του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών.
 6. Διανομή εξοπλισμού ατομικής προστασίας, όπως απολυμαντικά χεριών και μάσκες προσώπου σε οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που εργάζονται στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης.

Τα μέτρα και τα μέσα στη φάση ενοποίησης προωθούν τις οργανωτικές αλλαγές και προσφέρουν βοήθεια για την προσαρμογή των λειτουργιών στις νέες πραγματικότητες. Ένα από τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής οικονομίας είναι η δυνατότητα του να επιφέρει συστημικές αλλαγές.

Οι παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συνεργαστούν με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, οργανώσεων που βασίζονται σε πολίτες και οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα) για να επιφέρουν αυτόν τον μετασχηματισμό. Την παροχή οικονομικών πόρων για οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας που προωθούν την κοινωνική καινοτομία και για την προσαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων / λειτουργιών.

Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε πολλές αλλαγές τις οικονομικές δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών, φέρνοντας τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στο προσκήνιο. Η τρέχουσα κατάσταση προσφέρει ώθηση στη λήψη τολμηρών, θαρραλέων αποφάσεων για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος.

Πηγές
-OECD (2020) Social economy and the COVID-19 crisis: current and future roles
-OECD (2020) Réponse à la crise du COVID-19 dans les pays de la région MENA

Αρχική δημοσίευση από τη Μαρία Δ. Σινανίδου στο epixeiro.gr.

Διάβασε ακόμα:

Η ζωή μετά τον κορονοϊό: Ποιες είναι οι ανησυχίες των ειδικών

Η άλλη πλευρά του COVID-19: Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να επιταχύνουν την αποκατάσταση, προάγοντας μια κουλτούρα υγείας

Author(s)

 • epixeiro.gr

  Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

  Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας, αποτελεί πλέον το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Αποτελεί επίσης έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες, και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το epixeiro.gr επιδιώκει να προσφέρει γνώση και να δίνει έμπνευση μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του, προσφέροντας στο αναγνωστικό του κοινό το know-how πάνω από 500 αρθρογράφων που αποτελούν ειδήμονες στον χώρο τους.