Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Ποιες είναι οι 5 βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.
-Τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν την ομάδα τους.


Με τον κορονοϊό να έχει λάβει μορφή πανδημίας, πολλές εταιρείες έχουν “μετακομίσει” τα γραφεία τους στο σπίτι, με τους εργαζομένους να δουλεύουν εξ αποστάσεως. Δεν έχουν όλοι δυστυχώς αυτήν την δυνατότητα. Επομένως τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες αν το “work from home” δεν είναι εφικτό;

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) δίνει κατευθυντήριες οδηγίες, συστήνοντας μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

Αρχικά, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Συνεπώς, οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων.

Επειδή λοιπόν η διάδοση του κορονοϊού στους εργασιακούς χώρους και ο περιορισμός των κρουσμάτων και της επιδημίας αποτελεί θέμα Δημόσιας Υγείας, οι εργοδότες οφείλουν να συμμορφωθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα κάνοντας τα εξής:

5 βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών

1. Αξιόλογηση, επικαιροποίηση και εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου ως προς τα μέτρα πρόληψης και προστασίας έναντι του κορονοϊού.

2. Ενημέρωση των εργαζομένων για την κίνδυνο λοίμωξης από τον κορονοϊό και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, βάσει και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

3. Συζήτηση με τους εργαζόμενους και ενθάρρυνσή τους για υποβολή σχετικών προτάσεων.

4. Λήψη μέτρων περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής, όπως τακτικός αερισμός των χώρων εργασίας, συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού και καθαρισμός επιφανειών, συσκευών, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

5. Χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και επίβλεψη της ορθής χρήσης τους.

Σε αυτό το πλαίσιο – και με δεδομένο ότι είναι αδύνατο οι εργαζόμενοι να δουλεύουν εξ αποστάσεως – οι εργοδότες θα πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά από οργανωτικά, περιβαλλοντικά και μέτρα ατομικής υγιεινής για τον περιορισμό του συνωστισμού και των συναθροίσεων μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και την ελαχιστοποίηση των μεταξύ τους επαφών:

Οργανωτικά μέτρα

1. Να οργανώνεται το ωράριο εργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει σταδιακή προσέλευση στους χώρους εργασίας, για την αποφυγή συνωστισμού.

2. Να δοκιμαστεί η εξ αποστάσεως εργασία, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό.

3. Να ακολουθούνται οι συστάσεις του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, αναφορικά με ενδεχόμενες αλλαγές χωροταξικής θέσης των εργαζομένων, ιδίως δε για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

4. Να αποφεύγονται οι κάθε μορφής εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις με επισκέπτες από το εξωτερικό.

5. Να μετατεθούν τα προγραμματισμένα επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς και όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που συνεπάγονται συνωστισμό, όπως για παράδειγμα σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια.

6. Να αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι συνεργασίες να πραγματοποιούνται με εναλλακτικούς τρόπους: τηλεφωνικές επικοινωνίες, e-mail, τηλεδιασκέψεις.

7. Να ρυθμιστεί η πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους όπως αποδυτήρια, λουτρά, χώροι εστίασης εντός της επιχείρησης, με στόχο τη συγκέντρωση ατόμων στον ίδιο χώρο και την τήρηση του κριτηρίου της ασφαλούς απόστασης.

Περιβαλλοντικά μέτρα

1. Επαρκής αερισμός των εργασιακών χώρων και τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού.

2. Συστηματικός καθαρισμός των χώρων και των επιφανειών εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας καθώς και των εργαλείων, συσκευών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται.

3. Συστηματικός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων όπως, αποδυτήρια, λουτρά, χώροι εστίασης κ.λπ.

4. Απολύμανση μέσω ψεκασμού των χώρων από κατάλληλα εξοπλισμένο προσωπικό όπου έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα.

5. Διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών κάδων απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται τα μαντιλάκια, χειροπετσέτες ή άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής.

Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας

1. Αποφυγή των επαφών με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης.

2. Προτροπή και επίβλεψη της συμμόρφωσης των εργαζομένων αναφορικά με τα μέτρα ατομικής υγιεινής.

3. Παροχή αντισηπτικών διαλυμάτων στους εργαζομένους και τοποθέτησή τους στις εξόδους / εισόδους και στους κοινόχρηστους
χώρους της επιχείρησης.

4. Αποφυγή κατανάλωσης κάθε είδους τροφής στους εργασιακούς χώρους, εκτός των χώρων εστίασης.

5. Διάθεση και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

6. Παροχή των κατάλληλων ατομικών μέσων προστασίας μιας χρήσης στους εργαζομένους, καθώς και η εκπαίδευσή τους αναφορικά με τη σωστή χρήση τους.

Διάβασε ακόμα:

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: πότε και πώς να πλένουμε σωστά τα χέρια μας

Κορονοϊός: Ο σωστός τρόπος να βάζεις τη μάσκα

Author(s)

  • Ελίνα Δελενίκα

    Head of Content Thrive Greece

    Η Ελίνα Δελενίκα είναι Head of Content του Thrive Greece.